Adatkezelési Tájékoztató

Az E.R.T Service & Logistic Kft., mint adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleit, (a továbbiakban: érintett), hogy tiszteletben tartja az érintett személyhez fűződő jogait és a személyes adatok kezelése során az alábbi adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján jár el. Az adatkezelő a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető az adatkezelő weboldalán és a székhelyén.

I. Az adatkezelő

Név: E.R.T Service & Logistic Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.

Cégjegyzékszáma: 01-09-330114

Adószám: 13878571-2-42

Telefon: +36-1-599-9877

E-mail: info@theservice.hu

Honlap: https://theservice.hu/


Képviselő neve: Kiss András

II. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

Az adatkezelő az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartalmáról, arról, hogy az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és/vagy az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

III. A személyes adatok kezelésének jogalapja, célja és időtartama

Az E.R.T Service & Logistic Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”);

          2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”);

          2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”);

          2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv.tv.”);

          1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről („Fogytv.”).

 

Fogalommeghatározás:

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

termék (készülék): az adatkezelő weboldalán feltüntetett, az Európai Unió területén kereskedelmi forgalomba hozott elektronikai eszközök és mobiltelefonok;

hiba: egy termék bármely anyagbeli vagy tervezési hiányossága, függetlenül a létrejövetelének körülményeitől és súlyosságától;

hibás termék: olyan Termék, amellyel kapcsolatosan a Szolgáltató szervizelési szolgáltatást nyújt.

szervizelés: a honlapon feltüntetett Termékek garanciális vagy nem garanciális javítása;

garanciális javítás”: Hibás termék jótállási és szavatossági körbe tartozó javítása;

„nem garanciális javítás”: Hibás termék jótállási és szavatossági körbe nem tartozó javítása.

 

Az E.R.T Service & Logistic Kft. az érintett – I. sz. mellékletben (Adatkezelési katalógus) meghatározott – személyes adatait, az ott meghatározott célból, jogalapon és időtartamban kezeli.

 

Az érintett személyes adatainak kezelése kizárólag a mellékletben kifejtésre kerülő célokhoz szükséges mértékben történik. Az adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában vizsgálja, hogy az megfelel-e a célnak.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Társaság nem tudja a szerződést teljesíteni, ezáltal nem tudja a megfelelő szolgáltatást nyújtani, vagy egyáltalán nem lesz képes szolgáltatást nyújtani.

IV. Adattovábbítás

Az adatkezelésekhez kapcsolódó adattovábbítások, melyekre az E.R.T Service & Logistic Kft. a megbízás teljesítése, törvényi rendelkezés és a jogos érdekből történő adatkezelése alapján jogosult (címzettek az E.R.T Service & Logistic Kft.-n kívüli további lehetséges adatkezelők):

Az adatkezelő a törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából a számlákat továbbítja a bérszámfejtési és könyvelési feladatokat végző Gaál Andrea egyéni vállalkozó (1098, Budapest Távíró utca 13. 1.Iph.) részére.

 

Az adatkezelő a Háztól-házig szolgáltatás teljesítése céljából adatokat továbbít a futárpostai feladatokat végző GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) részére.

V. Adatfeldolgozók

Az adatkezelő a szolgáltatásainak nyújtása és jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az E.R.T Service & Logistic Kft. adatfeldolgozói megtalálhatóak II. sz mellékletben (Adatfeldolgozói lista). 

VI. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az E.R.T Service & Logistic Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az E.R.T Service & Logistic Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

–      az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

–      hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

–      változatlansága igazolható (adatintegritás);

–      a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az E.R.T Service & Logistic Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az E.R.T Service & Logistic Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az E.R.T Service & Logistic Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az E.R.T Service & Logistic Kft. az adatkezelés során megőrzi

–      a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

–      a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

–      a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

Az E.R.T Service & Logistic Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (POP3, SMTP, HTTP, FTP, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

VII. Az érintett jogai és azok érintett általi érvényesítése

Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzat révén tájékoztatja az érintetett, hogy az alábbiak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá az alábbiak szerint jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz.

 

1. Hozzáféréshez való jog

Az E.R.T Service & Logistic Kft. az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül, írásban válaszol arra vonatkozóan, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelőtől kapott visszajelzés alapján megállapítható, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van, az adatkezelő az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

 

          az adatkezelés céljai;

          az érintett személyes adatok kategóriái;

          azon címzettek, vagy azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják;

          a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;

          a személyes adatok helyesbítésével, törlésével, a személyes adat kezelésének korlátozásával és a személyes adatok kezelése elleni tiltakozással kapcsolatos jogosítványaival kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;

          felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás;

          a személyes adat megszerzésével kapcsolatos forrásokra vonatkozó minden elérhető információ nyújtása, ha a személyes adatot az adatkezelő nem az érintettől gyűjtötte.

 

2. Helyesbítéshez való jog

Az E.R.T Service & Logistic Kft. az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatot, amennyiben az érintett a valóságnak megfelelő adatot megadta.

 

3. Törléshez való jog

Az E.R.T Service & Logistic Kft. az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatot, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

          az adatkezelés célja már nem indokolja az adatkezelést;

          az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs más jogalap;

          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

          a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

          az adatok törlése jogszabály alapján kötelező.

 

A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:

 

          személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

          jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4. Korlátozáshoz való jog

Az E.R.T Service & Logistic Kft. az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás időtartama az adatkezelő általi ellenőrzés ideje);

          az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlés helyett az adat felhasználásának korlátozását kéri;

          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, védelméhez;

          az érintett tiltakozik az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás időtartama annak a megállapításnak az ideje, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 

Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével, csak az érintett hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más személy jogainak védelme érdekében, valamint fontos közérdekből lehet kezelni.

 

5. Adathordozáshoz való jog

Adatkezelő az érintett kérésére a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített változatban az érintettnek (vagy az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) megküldi, ha az az adatkezelés jogalapja adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

6. Tiltakozáshoz való jog

Az E.R.T Service & Logistic Kft. az érintett azon kérésére, amelyben az érintett a saját helyzetével kapcsolatban kifejtett okból tiltakozik az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, az adatkezelő a személyes adatot nem kezeli tovább. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtását követően bizonyíthatja, hogy az adatkezelést olyan jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett által kifejtett érdekekkel szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Az 1-6 pont szerinti kérelmek előterjeszthetők e-mailben az info@theservice.hu e-mail címen az érintett e-mail címének megadásával. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett fenti 1-6. pontokkal kapcsolatos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő megtagadhatja az érintett fenti 1-6. pontokkal kapcsolatos jogainak gyakorlására vonatkozóan előterjesztett kérelem teljesítését, ha bizonyítja, hogy az érintetett nem áll módjában azonosítani.

Amennyiben az adatkezelő az érintett azonosítására képes, de megalapozott kétsége merül fel azzal kapcsolatosan, hogy a kérelem az érintettől származik, a kérelmet előterjesztőt a személyazonosságának igazolására hívhatja fel.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát a fenti 1-6. pontban meghatározott egy hónapos határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

VIII. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a felügyeleti hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát. A felügyeleti hatóság részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 

– az adatvédelmi incidens jellegét, érintettek kategóriáit és a személyes adatok hozzávetőleges számát;

– a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét;

– az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;

– a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

– az incidenshez köthető releváns tényeket;

– az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;

– az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával az incidensről történt tudomásszerzést követően az adatkezelő a honlapján tájékoztatja az érintetett az adatvédelmi incidensről, amely során ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, az adatvédelmi incidensből származó valószínűsíthető következményeket és ismerteti az adatvédelmi incidens kezelésére megtett vagy tervezett intézkedéseket.

IX. Jogorvoslat

Az érintett jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha a rá vonatkozó adatok kezelése során az adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni az alábbi elérhetőségeken.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

T: +36 (1) 391-1400

E: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A hatáskörrel rendelkező bíróság az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.

Adatfeldolgozói lista
Adatfeldolgozó neve
Székhely
Adatfeldolgozó tevékenység

Gaál Andrea egyéni vállalkozó

1098 Budapest, Távíró utca 13 1. lhp

könyvelői tevékenység

Extreme Digital Zrt.

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.

átvételi pontokkal kapcsolatos feladatok

E.R.T. Hungary Kft.

1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.

webtárhely szolgáltatói tevékenység

ORC Consulting Kft.

1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.

tárhely szolgáltatói tevékenység

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

futárpostai tevékenység

Adatkezelési katalógus
Kezelt személyes adatok köre
Adatkezelés megnevezése
Adatkezelés célja
Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogalapja

Név, telefonszám, e-mail cím, készülékkel kapcsolatos adatok, a tájékoztatással kapcsolatos adatok.

Tájékoztatás.

Információ nyújtás a szervizelt termékkel és a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan.

A személyes adatok tárolásának időtartama 5 év, ha szerződéskötésre nem kerül sor, a tájékoztatás nyújtását követő 1 hónap.

Szerződés megkötése és teljesítése (R 6. cikk (1) b) pontja).

Név, telefonszám, e-mail cím, számla vagy jótállási jegy, termékkel kapcsolatos adatok.

Garanciális termék javítása (Garanciális javítás).

A termék javításával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.

A személyes adatok tárolásának időtartama 5 év.

Szerződés teljesítése (R 6. cikk (1) b) pontja).

Név, e-mail cím, termékkel kapcsolatos adatok.

Ajánlatadás fizetős javításra.

Megkeresés esetén adott ajánlatadás nyújtása nem garanciális termék javításával kapcsolatosan (Fizetős javítás).

Az ajánlat érvényességének ideje, ha az ajánlatkérő nem rendelei meg a Fizetős javítást, megrendelés esetén 5 év.

Szerződés megkötése és teljesítése (R 6. cikk (1) b) pontja).

Név, telefonszám, e-mail cím, termékkel kapcsolatos adatok, bankszámlaszám.

Nem garanciális termék javítása (Fizetős javítás).

A termék javításával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.

A személyes adatok tárolásának időtartama 5 év.

Szerződés teljesítése (R 6. cikk (1) b) pontja).

Név, telefonszám, cím, e-mail cím, készülékkel kapcsolatos adatok.

Háztól-házig szállítás.

A termék tulajdonos által megjelölt helyről el- és visszaszállítása.

A személyes adatok tárolásának időtartama 5 év.

Szerződés teljesítése (R 6. cikk (1) b) pontja).

Név, lakcím.

Adó és számviteli kötelezettség teljesítése.

Jogszabályban előírt adózási és számviteli kötelezettség teljesítése.

A személyes adatok tárolásának időtartama 8 év.

Jogi kötelezettség teljesítése (R 6. cikk (1) c) pontja, 2017. évi CXXVII. tv. 169.§-a, 2000. évi C. törvény 167.§-a).

Név, e-mail cím, termékkel kapcsolatos adatok, panasz leírása.

Panaszkezelés.

A szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerült kifogások kezelése.

A személyes adatok tárolásának időtartama 5 év.

Szerződés teljesítése (R 6. cikk (1) b) pontja) és jogi kötelezettség teljesítése (R 6. cikk (1) c) pontja, Fgytv. 17/A. § (7) bek.).